gebruiksvoorwaarden

1. AANVAARDING
Deze pagina ("kennisgeving") vermeldt de voorwaarden en bepalingen van de website. Wij verzoeken u deze kennisgeving aandachtig te lezen. Door zich toegang te verschaffen tot de website van Corbulo Executive Search BV en /of Corbulo Interim Management BV verder te noemen als “Corbulo”, deze te lezen of te gebruiken ("Gebruik") bevestigen alle gebruikers en bezoekers ("U", "u", "Gebruiker" of "gebruiker") dat zij de voorwaarden en bepalingen aanvaarden die in deze kennisgeving worden opgesomd. Indien u de in deze kennisgeving opgesomde voorwaarden en bepalingen niet aanvaardt, mag u de website niet gebruiken. Corbulo behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving van tijd tot tijd naar eigen goeddunken bij te werken. U dient deze kennisgeving daarom af en toe opnieuw te lezen.

2. BEVOEGDHEID
De website en bijbehorende diensten staan tot uw beschikking op voorwaarde dat u wettelijk bindende overeenkomsten kunt afsluiten volgens de toepasselijke wetgeving. De website is niet beschikbaar voor minderjarigen. Indien u een minderjarige bent, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.

3. GEBRUIKSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Corbulo kent u een beperkt, niet exclusief, niet overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht toe voor het weergeven en tijdelijk downloaden van een kopie van de informatie die op de website wordt getoond, uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik voor uzelf of binnen uw organisatie. Alle informatie die op de website wordt getoond of beschikbaar wordt gesteld, waaronder, zonder beperking, grafische voorstellingen, documenten, tekst, beelden, geluid, video, audio, illustraties, software en H TML-code (samen de "informatie" genoemd) is het exclusieve eigendom van Corbulo of diens leveranciers van inhoud. De informatie wordt beschermd door de nationale auteursrechten en alle andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en wetgeving in verband met intellectuele eigendom. Behalve indien dit uitdrukkelijk wordt toegestaan in deze kennisgeving, mag u (i) de informatie niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, tonen, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, reproduceren, doorsturen, publiceren, verkopen, her verkopen, aanpassen, "reverse-engineeren" of er afgeleide werken mee creëren, of (ii) de informatie gebruiken op andere websites of dragers, bv. in een netwerkomgeving, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Corbulo. Alle handelsmerken, dienstmerken, domeinnamen, logo's en andere identificerende elementen (de "merken") die op de site worden getoond zijn het exclusieve eigendom van Corbulo en van hun respectieve eigenaars. U mag de merken op geen enkele manier gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Corbulo en van hun respectieve eigenaars.

4. DOOR DE GEBRUIKER AANGEREIKTE INFORMATIE
De site verschaft u een forum waarmee u carrière- en loopbaaninformatie kunt krijgen. Door uw informatie voor te leggen aan of in te voeren in de site ("aangereikte informatie") komt u overeen dat u aan Corbulo een eeuwigdurend, niet exclusief, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd gebruiksrecht en recht verleent, maar Corbulo niet de verplichting oplegt, om de door u aangereikte informatie in haar geheel of gedeeltelijk en in elk geval voor altijd en over de hele wereld te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, weer te geven, te verdelen, te downloaden, op te slaan, te reproduceren, door te geven, te publiceren, te verkopen, te her verkopen, aan te passen en er op eender welke manier afgeleide werken van te maken.
U bevestigt en aanvaardt dat Corbulo de gebruikers uitsluitend een passief forum biedt waar ze carrière en loopbaaninformatie kunnen krijgen. Corbulo licht de aangereikte informatie niet door en oefent er geen toezicht op uit. Daarom spreekt Corbulo zich niet uit over de betrouwbaarheid, accuraatheid, volledigheid, geldigheid en waarheidsgetrouwheid van de aangereikte informatie. Corbulo behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken aangereikte informatie te wissen, te verwijderen, te blokkeren of weergave ervan te weigeren wanneer Corbulo deze informatie onaanvaardbaar acht. Indien Corbulo op de hoogte wordt gebracht van onaanvaardbare aangereikte informatie, dan mag Corbulo die informatie naar eigen goeddunken onderzoeken. U bevestigt en aanvaardt dat Corbulo kopieën van de door u aangereikte informatie mag bijhouden en de door u aangereikte informatie aan derden mag bekendmaken indien Corbulo meent dat dit noodzakelijk is om: (i) de integriteit van de site te beschermen; (ii) de rechten van Corbulo te beschermen; (iii) een gerechtelijk bevel na te leven; (iv) te voldoen aan gerechtelijke actie; (v) de eisen van Corbulo volgens deze kennisgeving te doen gelden; en (vi) te voldoen aan eisen betreffende inbreuken op de rechten van derden.

5. ALGEMEEN VERBOD
In verband met het Gebruik van deze site komt u overeen om de volgende handelingen NIET te stellen:
(a) inbreuk maken op plaatselijke, provinciale, gewestelijke, Europese of andere toepasselijke voorschriften, reglementeringen en verordeningen waaronder, zonder beperking, anti discriminatiewetgeving of wetgeving in verband met gelijke kansen bij een dienstverband;
(b) inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten waaronder, zonder beperking, octrooien, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van derden;

(c) informatie uploaden, openbaar maken, doorgeven of opslaan die:

illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, frauduleus, bedrieglijk, misleidend, schadelijk, bedreigend, kwellend, obsceen of afkeurenswaardig is; een inbreuk vormt op uw contractuele of vertrouwelijkheidsverplichtingen; de normale werking van de site verstoort of hindert, zoals het aanbrengen of doorsturen van virussen, het voortdurend en herhaaldelijk publiceren van dezelfde informatie of het publiceren van informatie met een abnormale omvang; of niet toegestaan is door Corbulo, waaronder, zonder beperking, niet goedgekeurde reclame, ongevraagde advertenties, "junkmail", "spammail", "kettingbrieven", piramideplannen, franchises, distributeur schappen, lidmaatschappen van clubs, verkoopafspraken of anderszins onaanvaardbare informatie;

(d) inbreuk maken op de privacy- of persoonsrechten van anderen door misbruik te maken van de informatie waaronder, zonder beperking, het pesten of "stalken" van een andere persoon, ongevraagde e-mail doorsturen en de persoonsgegevens van anderen verzamelen;
(e) inbreuk maken of pogingen ondernemen om inbreuk te maken op beveiligingsmaatregelen van de site;
(f) gebruik maken van een middel, proces of mechanisme om controle uit te oefenen op, informatie op te halen van, informatie op te zoeken op of zich toegang te verschaffen tot de site of de informatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Corbulo, bijvoorbeeld via een "spider" of robot;
(g) u toegang verschaffen of pogingen ondernemen om u toegang te verschaffen tot een account of inlogcode van derden die op de site worden vermeld;
(h) informatie kopiëren, wijzigen, reproduceren, verwijderen, verdelen, downloaden, opslaan, doorgeven, verkopen, her verkopen, bekendmaken, reverse-engineeren of er afgeleide werken van maken tenzij wanneer het informatie betreft die door u werd aangereikt en waarvan u de eigenaar bent;
(i) onjuiste, valse of onvolledige informatie bekendmaken of aanreiken betreffende o.a. uw cv, biografische gegevens, vacature en bedrijfsprofiel;
(j) u uitgeven voor een andere persoon of entiteit;
(k) de informatie van een hoofding in een elektronische bekendmaking of e-mail vervalsen;
(l) u anders voordoen dan u bent en uw connectie met derden of uw entiteit anders voorstellen dan deze zijn; of
(m) de site gebruiken op een manier die niet is toegestaan of voor criminele activiteiten.

6. SPECIFIEK GEBRUIK EN VERANTWOORDELIJKHEID
Naast de algemene verantwoordelijkheden die in deel 5 worden opgesomd, gaat u ook akkoord om de volgende bepalingen na te leven. Voorts komt u overeen dat u:
(a) de site uitsluitend zult gebruiken voor legale doeleinden tijdens het zoeken naar carrière mogelijkheden en loopbaaninformatie;
(b) volledige, correcte, up-to-date en accurate gegevens zult verstrekken en bijhouden in verband met de door u aangereikte informatie;
(c) informatie zult bekendmaken waarvan u alle nodige (gebruiks)rechten bezit;
(d) zult afgaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het beheren van carrière mogelijkheden en informatie die door de site worden aangeboden of die u van de site haalt; en
(e) het risico zult dragen van het vertrouwen dat u stelt in of het gebruik dat u maakt van informatie die door derden wordt verstrekt.

7. ACCOUNT EN WACHTWOORD
Wanneer u de site gebruikt, kunt u beslissen om een account te openen bij de site. Als u een account opent bij de site, krijgt u een inlogcode voor uw account en een eerste wachtwoord. U bent er als enige verantwoordelijk voor
(a) dat die inlogcode en dat paswoord geheim blijven;
(b) dat u uw wachtwoord regelmatig bijwerkt en wijzigt; en
(c) dat u Corbulo meteen verwittigt als iemand zonder uw toestemming gebruik maakt van uw account of inbreuk maakt op de beveiliging.

8. DIENSTVERBAND
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Corbulo
(a) niet garandeert dat u een dienstverband of een opdracht zult krijgen via de site;
(b) niet verantwoordelijk is voor aanbiedingen, -beslissingen en het daadwerkelijke dienstverband die door derden worden voorgesteld;
(c) niet garandeert dat de door derden vermelde informatie correct, volledig, geldig of tijdig is;
(d) niet verantwoordelijk is voor informatie die door derden wordt bekendgemaakt, waaronder, zonder beperking, posities en opdrachten en;
(e) in geen enkel opzicht optreedt als uw werkgever of als tussenpersoon. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij de beoordeling van mogelijke werkgevers en informatie die door derden wordt verstrekt.

9. KOPPELINGEN NAAR DERDEN
Op de site kunnen koppelingen, zoals hyperlinks of knoppen, toegang bieden tot websites van derden ("gekoppelde sites"). Mogelijk worden de gekoppelde sites niet gecontroleerd door Corbulo en oefent Corbulo er geen toezicht op uit. Corbulo is niet verantwoordelijk voor informatie, gegevens of inhoud die op die gekoppelde sites wordt bekendgemaakt. De opname van de gekoppelde sites op de site houdt geen relatie of associatie in tussen Corbulo en de eigenaar van de gekoppelde sites. Dit betekent evenmin dat Corbulo de gekoppelde sites goedkeurt. Corbulo neemt de gekoppelde sites uitsluitend op om u van dienst te zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor uw toegang tot de gekoppelde sites. U dient af te gaan op uw eigen oordeelsvermogen, behoedzaamheid en gezond verstand bij het gebruik van de gekoppelde sites.

Koppelingen naar de Website zijn niet toegelaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Corbulo. U bent niet gerechtigd (noch zelf noch door anderen te helpen) op de Website getoonde informatie of functies toe te voegen, te wijzigen, te vervangen, te verbeteren, of gedeeltelijk of volledig over te nemen. U bent niet gerechtigd (noch zelf noch door anderen te helpen) links aan te brengen van uw eigen websites naar de Website of delen ervan (zij het door middel van hypertext-linking, deep-linking, framing, tagging of anderszins) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

10. PRIVACY
Corbulo zal alle persoonsgegevens die u op of via deze site verstrekt verwerken in overeenstemming met zijn > Privacyverklaring en eventuele specifieke bepalingen die in het relevante gedeelte van deze site worden uiteengezet.

11. COOKIES
Wat zijn cookies?
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig tekstbestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of mobiel toestel wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie wordt bij volgend bezoeken naar onze servers teruggestuurd. Cookies zijn nuttig omdat zij aan een website toelaten het apparaat van de bezoeker te herkennen. Cookies kunnen geen virussen verspreiden en kunnen geen schade aan uw computer toebrengen.

Bij een bezoek aan Corbulo gaat u er standaard mee akkoord dat Corbulo cookies op uw apparaat plaatst.

Als u niet wilt dat Corbulo cookies op uw apparaat plaatst, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Mogelijk kunt u daarna sommige gedeelten van www.corbulo.net niet (correct) gebruiken.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website gebruiken wij sociale media knoppen die u toelaten de inhoud van onze website via de sociale netwerken waaronder LinkedIn met derden te delen. Teneinde deze functionaliteit toe te laten vertrouwen wij op externe scripts. U dient er zich van bewust te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat deze websites informatie verzamelen omtrent uw internetgebruik, zelfs indien u geen gebruik maakt van de knoppen die op onze pagina werden geplaatst. Houd er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de gegevens die via deze knoppen worden verzonden. Wilt u weten waarvoor en in welke mate uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt en hoe u kunt voorkomen dat die gegevens worden gebruikt, raadpleeg dan het privacy beleid van de aanbieder van het sociaal netwerk.

12. VRIJWARING
U komt overeen dat u Corbulo, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, bestuurders, agenten en werknemers vrijwaart en verdedigt tegen eisen of aanspraken van derden, waaronder, zonder beperking, honoraria van advocaten en gerechtskosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit uw gebruik van de site, de door u aangereikte informatie of uw inbreuken op bepalingen en voorwaarden van deze kennisgeving.

13. DISCLAIMER
Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Corbulo is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Corbulo gecreëerde site. Corbulo wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site(s) verwijst (verwijzen). De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Corbulo geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Corbulo uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Corbulo zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Corbulo is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Corbulo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen of beschikbaarheid. Corbulo is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

© Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

14. BEËINDIGING
Corbulo heeft het recht om naar eigen goeddunken een einde te stellen aan services op de site en informatie van de site te verwijderen. Corbulo mag uw toegang tot alle diensten die door Corbulo op de site worden verstrekt of tot een gedeelte daarvan op elk ogenblik en om eender welke reden beëindigen, met of zonder beweegreden of kennisgeving. Indien u uw account wilt beëindigen, mag u uitsluitend uw gebruik van de site stopzetten. Corbulo is niet aansprakelijk voor behoud of teruggave van de door u aangereikte informatie, uw account, uw inlogcode en wachtwoord. U dient altijd een kopie te bewaren van de door u aangereikte informatie.

15. ALGEMEEN
U komt overeen dat er ten gevolge van uw gebruik van de site tussen uzelf en Corbulo geen relatie bestaat van werkgever-werknemer, partnerschap, tussenpersoon of joint venture.
Deze kennisgeving vormt de volledige overeenkomst tussen uzelf en Corbulo die uw gebruik van de site regelt en zij vormt een aanvulling op eventuele bindende overeenkomsten tussen uzelf en Corbulo.
Deze kennisgeving valt onder de bepalingen van de Nederlandse wetgeving en is onderworpen aan de bevoegdheid van de Nederlandse Rechtbanken.
U mag geen informatie gebruiken of exporteren, en geen kopieën of adaptaties maken die inbreuk maken op de toepasselijke wetgeving, voorschriften en reglementeringen, waaronder, zonder beperking, de Nederlandse wetgeving. Wanneer een van beide partijen een of meer voorwaarden van deze kennisgeving niet of te laat afdwingt, wordt dat niet beschouwd als een vrijstelling van die voorwaarde(n).
De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van een of een gedeelte van deze voorwaarden, of van eender welk recht voortkomend uit deze kennisgeving, zal geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van gelijk welke andere bepaling of ander recht of het overblijvende gedeelte ervan, dewelke volledig van kracht blijft, met uitzondering van de ongeldige of onafdwingbare bepaling of het ongeldige of onafdwingbare gedeelte ervan. Hoofdstukken 4, 6, 10, 12, 13, 14 en 15 blijven ook geldig nadat deze kennisgeving om eender welke reden beëindigd is.
Laatste bijwerking: januari 2022

Als u meer informatie wenst over de site of over deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met:
Corbulo
Westplein8
3016 BM  Rotterdam
info@corbulo.net

©2022 Corbulo. Alle rechten voorbehouden.